ANTİRİSKOSGB olarak iş güvenliği uzmanlığı hizmet başlıklarımız:

 • Rehberlik ve danışmanlık
 • Risk değerlendirmesi ve takip raporları
 • Üretim sahası gözetimleri
 • İşçilere yönelik zorunlu eğitimler ve bölüm bazlı bilgilendirme eğitimleri
 • İşverenlere ve işveren vekillerine yönelik bilgilendirme eğitimleri
 • İlgili birimlerle işbirliği
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Yangın ve tahliye tatbikatları ile eğitimleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sekreterliği
 • Yönetimi bilgilendirme raporları
 • Bölüm bazlı kişisel koruyucu donanım ve güvenlik levhaları raporları
 • Makina ve tezgahlara yönelik iş güvenliği talimatları
 • İş sağlığı ve güvenliği politikası ile iç yönetmelik
 • Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması
 • İş kazası raporları ve istatistikler

Uyguladığımız yöntem ve içerik:

 • İşyerinizde detaylı bir gözlem ve inceleme yapılarak gerekli belge ve dokümantasyon incelenerek kapsamlı bir gözlem raporunun hazırlanması ve yönetime sunulması,
 • İşyerinizin kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılarak işyerinize uygun bir Faaliyet Planı’nın hazırlanması ve yönetime sunulması,
 • Mesleki risklerin ve işyerinizdeki yangın riski taşıyan bölgelerin noktasal olarak belirlenmesi, değerlendirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesinin sağlanması
 • Çevre işyerlerinden kaynaklanması olası risklerin belirlenerek, işyeriniz için risk oluşturabilecek etkenlerin tanımlanması ve verilecek Risk Değerlendirmesi Raporu’nun sürekli güncellenmesi,
 • Güvensiz hal ve hareketlerin gözlenerek tespit edilmesi güvensiz hal ve hareketlerin azaltılması için üretim sahalarında gerekli çalışmaların yapılması,
 • İşyerinizdeki zorunlu İşçi Eğitimlerinin (işe yeni girenler, özel eğitimler vb.) gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesi,
 • İşletme bünyesinde Risk Yönetimi Ekibi’nin oluşturularak, etkin şekilde çalışmalarının yürütülmesinin sağlanması ve üretim sahalarında risklerin yerinde değerlendirilmesi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında Kurul sekreterliği görevi ve tutanakların düzgün olarak hazırlanması,
 • Periyodik olarak gelinen aşamaya yönelik başlangıçtan itibaren yürütülen çalışmalar ile son duruma ilişkin Kapsamlı Raporların Hazırlanması ve üst yönetime sunulması,
 • İşyerinizce yapılması zorunlu periyodik kontrollerin planlanması ve uygulanmasının takibi,
 • İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin incelenmesi ve raporlanması,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları ile kıl payı atlatılan iş kazalarına yönelik kayıtların tutulmasının sağlanması ve ilgili istatistiksel çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • İşyerinizde bölüm bazlı olarak kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Donanımların raporlanması,
 • İşyeriniz bünyesinde asılması gereken güvenlik levhaları ile ilgili raporların hazırlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda Çalışanlarınızın Görüşlerinin Alınması Ve Katılımlarının Sağlanması ile bu çalışmaların belgelenmesi,
 • İşyerinizdeki çalışma ortamlarına yönelik hazırlanmış ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ve eksikliklerin ortaya çıkarılması,
 • Mevzuatımız doğrultusunda işyerinizce iş sağlığı ve güvenliği, Yangın Ve Acil Durumlara yönelik tutulan ve/veya tutulması gereken dokümantasyonların incelenmesi ve yasal gereksinimlere uymayan hususlarda yapılması gerekenlerin ortaya çıkarılması,
 • İşyerinizde yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile yangın güvenliği kurallarının gözden geçirilmesi,
 • İşyerinizin fiziki yapısı ve çalışma şartları değerlendirilerek Acil Durum Eylem Planı’nın için çalışmaların başlatılması, Planın mevzuat doğrultusunda hazırlanması, önceden hazırlanmış bir plan varsa revize edilmesi,
 • Şirketimizce hazırlanmış Mesleki Riskler Formu aracılığıyla çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması,
 • İşyerinizdeki makine ve tezgâhlara yönelik gözlem ve değerlendirmeler yapılarak İş Güvenliği Talimatlarının oluşturulması veya revize edilmesi,
 • İşyerinize özel düzenlenecek, İlgili politikaları da kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği’nin hazırlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği panolarının mevcut mevzuatlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenerek hazırlanması ve sürekli güncellenmesi,
 • Yapılan çalışmaların düzenli olarak takip edilmesi ve raporlanması (Mesleki Riskler Raporu ve İyileştirme Raporu vb.),
 • Yangın ve tahliye tatbikatlarının organizasyonu, takibi ve belgelenmesi,
 • İşyerinizin faaliyet alanına göre kontrol listeleri ve bilgilendirici dokümanların hazırlanması.
Eğer bünyenizde İş Güvenliği Uzmanı bulundurmuyorsanız; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun işaret ettiği tek hizmet alacağınız kaynak, Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri olacaktır.
ANTİRİSKOSGB  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, profesyonel alt yapı çerçevesinde sizlere güvenilir hizmet anlayışıyla çözüm ortaklığı teklif ediyoruz.