Antirisk Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İşyeri Hekimleri;

Çalışma ortamında olabilecek Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Risk Etkenlerini tespit eder ve bu risklerin olduğu işyerlerinde çalışacak kişilerin İşe Giriş Muayeneleri sırasında mevcut Risk Etkenlerine uygun tetkikleri belirler ve yaptırılmasını sağlar,

Çalışılan İş Koluna uygun olarak; gerekli Laboratuar Tetkikleri, Radyolojik ve Fizyolojik (Solunum Fonksiyon Testi, Odyometri vb) Sağlık Taramaları ile Portör Muayenelerini belirler ve periyodik olarak yaptırılmasını sağlar,

Bulaşıcı Hastalıkların kontrolünü sağlar; Bağışıklama Çalışmaları yapar ve İşyeri Bina ve Eklentilerinin genel hijyen şartlarını denetler,

Meslek Hastalığı ve İş Kazalarının kayıtlarını tutarak, yasal bildirimlerinin yapılmasını sağlar,

Yılbaşında; İşyerindeki Çalışma Ortamı Sağlık Gözetimi ile ilgili tespitlerini kaydederek, Yıllık Çalışma Planı oluşturulmasında İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği yapar. Yılsonunda yine her iki İş Sağlığı Güvenliği Profesyonelinin ortak çalışmaları ile mevzuata uygun Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanarak elektronik ortamda Bakanlığa gönderilir,

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kayıtlarının yasal sürelerle arşivlenmesini sağlar.